Skip to main content

De overheid heeft aangekondigd dat er vanaf 1 juli 2024 een nieuw verplicht register ingevoerd zal worden binnen de bouw- en schoonmaaksector. Wat houdt deze verplichting precies in? 

Bouw- en schoonmaaksector 

Vennootschappen

Elke vennootschap in de bouw- en schoonmaaksector, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting der niet-inwoners, moet haar werkende vennoten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

Een werkende vennoot is iemand die : 

  • minstens één aandeel heeft in de vennootschap; 
  • actief werkt; 
  • niet als werknemer is geregistreerd. 

Eenmanszaken

Dezelfde registratieplicht geldt voor de zelfstandige eenmanszaak binnen de bouw- en schoonmaaksector die beroep doet op één of meerdere zelfstandige helpers. 

Een zelfstandige helper is iemand die :  

  • geen eigen zaak heeft; 
  • verzekeringsplichtig is als zelfstandige; 
  • een zelfstandige helpt of vervangt; 
  • niet als werknemer is geregistreerd. 

Uitzonderingen 

Op de inschrijvingsplicht gelden er ook enkele uitzonderingen, Deze personen moeten niet geregistreerd worden :  

  • de meewerkende echtgeno(o)t(e), 
  • de toevallige helper die op onregelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar helpt, 
  • de student-helper vóór de 1e januari van het jaar waarin hij/zij de leeftijd van 20 jaar bereikt, tenzij hij/zij gehuwd is. 

Doel 

Het doel van deze registratie is om misbruik van het zelfstandigenstatuut te bestrijden. Sommige bedrijven gebruiken namelijk zelfstandigen om sociale bijdragen te ontwijken, wat oneerlijke concurrentie creëert. 

Bedrijven moeten de identificatiegegevens van hun werkende vennoten en hun helpers doorgeven aan de KBO, inclusief begin- en einddatum van hun activiteiten. 

Sancties 

De regelgeving treedt uiterlijk op 1 juli 2024 in werking.  

De aangifte zal moeten gebeuren vóór de start van de activiteiten van de nieuwe werkende vennoot of helper. Op het einde van de activiteiten zal je binnen de 15 dagen volgend op de einddatum de einddatum moeten meedelen. 

Registreer je de werkende venno(o)t(en) of helpers niet of niet correct binnen de voorziene termijn, dan riskeer je een geldboete van 500,00 euro tot 4.000,00 euro. Daarbovenop kan je als bestuurder of zaakvoerder ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.