Skip to main content

Algemene voorwaarden

  1. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden alle overeenkomsten gesloten tussen ons en de klant, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan ons.
  2. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons toegezonden worden. De klant wordt geacht met de factuurgegevens en de diensten in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn.
  3. Indien niet anders is vermeld, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, zonder korting, aan Finfacts BV te Poperinge.
  4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 12 % per jaar. De bedragen die ons nog verschuldigd zijn, zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.735 euro, voor interne kosten, eventuele gerechtelijke kosten zijn eveneens verschuldigd.
  5. De geleverde prestaties blijven onze volledige eigendom, tot na de volledige betaling van onze facturen.
  6. Wij behouden ons het recht voor schuldvorderingen tegen klanten te compenseren door eventuele vorderingen van de klanten ten opzicht van ons.
  7. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het vredegerecht te Ieper of van de handelsrechtbank te Ieper. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Hangende betwistingen van welke aard ook geven de koper nooit het recht de betalingen te schorsen.