Skip to main content

Komt jouw bedrijf wel eens handen te kort tijdens piekperiodes of vakanties, dan kan het in dienst nemen van studenten een interessante oplossing zijn. Studentenarbeid valt namelijk onder een fiscaal gunstig regime, er horen dan ook enkele belangrijke spelregels bij de aanwervingsprocedure van studenten.

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Wanneer u studenten aanwerft, moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden opgesteld tussen de student en de werkgever, nl. een studentenovereenkomst. Zo’n studentenovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde duur en heeft een maximumduur van 12 maanden.

De student dient minstens 15 jaar te zijn, als hij/zij de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs heeft afgerond, of minstens 16 jaar wanneer hier niet aan wordt voldaan. De persoon dient het hoofdstatuut van student te hebben en dient te zijn ingeschreven in een middelbare school, hogere onderwijsinstelling of zich voor te bereiden op een examencommissie.

DIMONA-aangifte

Na het sluiten van de studentenovereenkomst dient er, uiterlijk op het moment van de eerste tewerkstelling, door de werkgever een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) ingediend te worden bij de RSZ.

Bij een correcte uitgevoerde DIMONA-aangifte heeft u als werkgever recht op verminderde socialezekerheidsbijdragen.

Verzekeringspolis tegen arbeidsongevallen

Alle werkende studenten vallen onder de wetgeving op de arbeidsongevallen. Een werkgever die studenten in dienst heeft, moet dus ook voor die studenten een verzekering ‘arbeidsongevallen’ afsluiten voor de periode van de studentenovereenkomst.

Studentencontingent

Sinds 2023 mogen studenten 600 uur per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen. Hierdoor dient u als werkgever slechts de solidariteitsbijdragen op het studentenloon te betalen, en niet de normale socialezekerheidsbijdragen.

Het is dus voor u als werkgever belangrijk om steeds te weten of het contingent van 600 uur nog niet opgebruikt is.

Sancties

Bij het niet correct uitvoeren van deze administratieve formaliteiten riskeert u dure sancties als gevolg van controles.

Er is een burgerlijke sanctie die bestaat uit het betalen van de normale solidariteitsbijdrage aan de RSZ. Daarnaast kunnen er ook zware strafsancties opgelegd worden: ofwel een administratieve geldboete, ofwel een strafrechtelijke geldboete en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar voor de werkgever.

Wanneer de inbreuk moedwillig gepleegd wordt, dan kan er tot slot ook een geheel of gedeeltelijk exploitatieverbod van de onderneming of een tijdelijke volledige sluiting volgen.