Skip to main content

De Nationale Bank heeft de marktrente voor creditintresten op de rekening-courant voor kalenderjaar 2024 opgetrokken naar 8,02%. Een grote stijging ten opzichte van vorig jaar.

Creditintresten

Als u als bedrijfsleider of aandeelhouder geld ter beschikking stelt aan uw vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor intresten toekennen, zgn. creditintresten.

Deze creditintresten zijn voor de vennootschap slechts aftrekbaar in de mate dat de gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt. Voor kalenderjaar 2024 bedraagt de marktrente voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde duurtijd weliswaar 8,02%. Dit is een stijging van 2,32% tegenover kalenderjaar 2023 (5,70%).

Let op : De vennootschap moet nog 30% roerende voorheffing inhouden op de creditintresten die worden toegekend aan de bedrijfsleider of aandeelhouder.

Aftrekbaarheid intresten

De zogenaamde creditintresten zijn voor de vennootschap slechts aftrekbaar indien het voldoet aan 2 wettelijke beperkingen :

  • de gehanteerde rente overschrijdt de marktrente niet, en
  • het ontleende bedrag is niet hoger dan de som van :
    • de belaste reserves bij het begin van het boekjaar, en
    • het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar.

Bij een te hoog aangerekende rente of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze interest deels geherkwalificeerd zal worden in een (niet-aftrekbaar) dividend.