Skip to main content

Een zelfstandige die zijn sociale bijdragen niet kan betalen, kan onder bepaalde voorwaarden vrijstelling aanvragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. 

Vrijstelling van sociale bijdragen 

Wie?

U kan een vrijstelling aanvragen van uw voorlopige of regularisatiebijdragen wanneer u een financieel moeilijke periode doormaakt. U komt in aanmerking als u tot één van volgende categorieën behoort:  

  • Primostarter 
  • Zelfstandige in hoofdberoep 
  • Meewerkende echtgenoot 
  • Gepensioneerde met een zelfstandige activiteit 
  • Student-zelfstandige (indien bijdrage verschuldigd in hoofdberoep) 
  • Gelijkstelling met bijberoep art. 37 (indien bijdrage verschuldigd in hoofdberoep) 

Als zelfstandige in bijberoep komt u nooit in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen. 

Impact op pensioendatum

Vraagt u een vrijstelling aan voor maximaal twee kwartalen, dan zal dit geen negatieve invloed hebben op uw pensioendatum, indien u gedurende minstens twee kwartalen van dat kalenderjaar sociale bijdragen heeft betaald. 

Een kalenderjaar telt namelijk mee als loopbaanjaar van zodra u minstens twee kwartalen sociale bijdragen heeft betaald. 

Vraagt u voor minstens 3 kwartalen in éénzelfde kalenderjaar een vrijstelling aan, dan zal dat kalenderjaar niet meetellen voor uw loopbaanjaren en wordt uw pensioendatum met een jaar achteruitgeschoven.  

Daarnaast telt ook elk betaald kwartaal mee op uw pensioenbedrag op te bouwen. Als zal de impact op uw pensioenbedrag doorgaans beperkt blijven.  

Aanvraagtermijn

U moet de aanvraag voor uw voorlopige bijdragen binnen de 12 maanden indienen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor u de aanvraag wilt indienen. 

Voor regularisatiebijdragen start de termijn van 12 maanden op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het sociaal verzekeringsfonds de afrekening verstuurde. 

De aanvraag gebeurt door middel van een specifiek aanvraagformulier. Hierop dient u de uitzonderlijke omstandigheden te motiveren als ook uw inkomsten verantwoorden. 

Afbetalingsplan of vermindering 

Naast een vrijstelling kan u ook een afbetalingsplan aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Een afbetalingsplan is echter enkel mogelijk voor vervallen schulden en de maandelijkse aflossingen komen boven op uw nieuwe sociale bijdragen. 

Daarnaast kan u ook opteren om uw sociale bijdragen te laten verlagen. Dit doet u echter niet zonder risico’s. Valt uw inkomen aan het eind van het jaar hoger uit dan uw geraamd inkomen, dan moet u voor 31 december de nodige bijbetaling doen, anders wordt er in de eindafrekening een wettelijke intrest aangerekend op de te weinig betaalde bijdragen.